* حكم كف زدن براى تشويق و تحسين افراد چه حكمى دارد؟

* حكم كف زدن براى تشويق و تحسين افراد چه حكمى دارد؟

* كف زدن با همه انواع اش - چه براى خوشامد و استقبال از شخصى باشد و چه براى ابراز شادمانى و... جايز است. البته كف زدن براى تشويق كارى حرام، حرام است.