* آيا براى هماهنگى بيشتر مجالس جشن و عروسى با امور شرعى، سفارشى داريد؟

* آيا براى هماهنگى بيشتر مجالس جشن و عروسى با امور شرعى، سفارشى داريد؟

* به نظر ما اگر در مناسبت هاى اجتماعى و مجالس عروسى در صورت امكان، برنامه هايى جهت انتقال مفاهيم اسلامى به ذهنيت شركت كنندگان و به گونه اى متناسب با فضاى شادى و با استفاده از ابزارهاى سرگرمى حلال و شادى آور انجام شود، بسيار خوب است. ما معتقديم كه چنين كارى نشان مى دهد كه اسلام با چنين حالات و مجالسى مخالفت ذاتى ندارد و فضاى مجالس را به گونه اى اسلامى مى سازد و پنجره اى به شادى معنوى روبه مردم مى گشايد.