* برخى

* برخى براى توجيه تماشاى فيلم هاى جنسى چنين استدلال مى كنند كه تماشاى اين گونه فيلم ها، لذّت و شهوت و هماهنگى عمل جنسى بين زن و مرد را بيشتر مى كند و سبب عشق و علاقه بيشتر زن و شوهر به يكديگر مى شود و اين امر رابطه خانوادگى را كه پايه بنياد جامعه اى سالم است تقويت و تعميق مى بخشد. نظر شما چيست؟

* وقتى كه نصوص دينى (احاديث) پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) را مطالعه مى كنيم مى بينيم كه ايشان، مرد را به زمينه سازى و آماده سازى همسرش براى عمليات جنسى فرا مى خواند كه اين كار را با برانگيختن احساس شهوت در همسرش انجام دهد و به صورت خشك و بى روح و سرد اقدام به عمل جنسى نكند. حتى احاديثى داريم كه به مرد سفارش مى كند پيش از رسيدن زن به اوج لذت جنسى، كار خود را تمام نكند و زن را تحت فشار متراكم شهوت شعله­ورِ ارضا نشده، رها نكند، بلكه صبر كند تا آتش شهوت زن هم در حين عمل جنسى خاموش شود.


من معتقدم كه فيلم هاى جنسى در اين مورد تأثير مثبتى - بيش از 10% - ندارد. اما تأثيرات منفى اش بيش از 80% و يا بيشتر است. بنابراين وجود برخى از نقاط مثبت به ما اجازه نمى دهد آن را مجاز بدانيم. زيرا آثار منفى اش بيشتر است.