* آيا صرف دخول بدون انزال منى موجب ايجاد نجاست و خباثتى مى شود كه بايد با آب و مانند آن تطهير شود؟

* آيا صرف دخول بدون انزال منى موجب ايجاد نجاست و خباثتى مى شود كه بايد با آب و مانند آن تطهير شود؟

* اگر مرد - بدون دخول - فقط انزال كرد بايد موضعى كه نجاست به آن رسيده شست­وشو داده شود و غسل تنها بر خود او واجب است ولى صرف فعاليت جنسى موجب ايجاد نجاست نمى شود. اما صرف دخول حتى بدون انزال موجب غسل است.