* وجوب دورى گزيدن از ] نزديكى [ با زنان در زمان حيض آيا تنها از راه جلو است. در اين مدت تا چه حدى نزديك شدن به زن مجاز است؟

* وجوب دورى گزيدن از ] نزديكى [ با زنان در زمان حيض آيا تنها از راه جلو است. در اين مدت تا چه حدى نزديك شدن به زن مجاز است؟

* طبيعى است كه حرمت نزديكى با زنان در زمان حيض، مختص آميزش از جلو است، ولى هرگونه لذت جنسى ديگر مانعى ندارد. اما درباره نزديكى از عقب، بحثى فقهى وجود دارد كه برخى از علما نزديكى از عقب را اصولا حرام مى دانند. اما كسانى كه آن را جايز مى دانند، برخى در زمان حيض هم جايز مى شمارند. و استدلال مى كنند كه قرآن نزديكى از محل حيض (جلو) را نهى كرده است: (فاعتزلوا النساء فى المحيض)«هنگام عادت ماهانه، از [آميزش با] زنان كناره گيرى كنيد.»( سوره بقره، آيه 222.)


اما برخى ديگر اين آيه را به معنى نهى از هرگونه عمل جنسى اى مى دانند كه در غير از زمان حيض جايز است و نتيجه مى گيرند كه در حال حيض آميزش از هر دو طرف (جلو و عقب) حرام است.


برخى هم احتياط واجب را در ترك مطلق آميزش از عقب مى دانند. به طور كلى ما احتياط واجب را در جواز آميزش از عقب مى دانيم، البته با رعايت برخى ملاحظات.