* آيا در هم خوابگى هيچ محدوده شرعى وجود دارد؟

* آيا در هم خوابگى هيچ محدوده شرعى وجود دارد؟

* زن و مرد مى توانند در زمان هم خوابگى از هر ابزارى كه ممنوعيتى شرعى متوجه آن نباشد، استفاده كنند. هيچ كار ممنوع شرعى - جز در موضوع نزديكى از عقب كه برخى آن را حرام مى دانند - در اين مورد وجود ندارد.


در عين حال زن وظيفه شرعى ندارد كه به هرگونه ابزار و حالتى كه مرد دوست دارد ولى براى او ضرر و سختى و درد به همراه دارد تن در دهد. چنان كه برخى از مردان از زنان خود تقاضاى آميزش از راه دهان مى كنند، اگر زن رغبتى به اين كار نداشته باشد، قبول چنين درخواستى بر او واجب نيست.