* آيا زن مى تواند در زمانى كه توانايى يا تمايل به آميزش ندارد و يا در وضعيت روانى نامناسبى قرار دارد از تن دادن به آميزش، خوددارى كند؟

* آيا زن مى تواند در زمانى كه توانايى يا تمايل به آميزش ندارد و يا در وضعيت روانى نامناسبى قرار دارد از تن دادن به آميزش، خوددارى كند؟

* اگر آميزش جنسى براى زن زيان شديد درپى داشته باشد، جايز است امتناع كند. زيرا خداوند فرموده است: (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) «و در دين بر شما سختى قرار نداده است».( سوره حج، آيه 78.)


اما با صرف علاقه نداشتن به آميزش با وجود درخواست شوهر، جايز نيست از قبول آميزش امتناع كند.