* آيا درست است كه مرد كام خود را از زن بگيرد و او را در حالى كه به اوج لذت جنسى نرسيده به حال خود رها كند؟

* آيا درست است كه مرد كام خود را از زن بگيرد و او را در حالى كه به اوج لذت جنسى نرسيده به حال خود رها كند؟

* اين نوع رفتار جنسى، عملى غير اخلاقى و غير انسانى است. هرچند كه مرد با اين كار مرتكب معصيت نمى شود اما مرتكب مكروه شرعى مى شود. در حديثى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «وقتى كه يكى از شما با همسرش مى آميزد نبايد همچون پرندگان آميزش كند. بلكه بايد مكث كند و درنگ نمايد».( وسايل الشيعه، ج20، ص117، روايت 25181.)


در روايتى ديگر از رسول خدا آمده است: «بعضى از شماها چنان [ناشيانه] با همسر خود آميزش مى كند كه زن [ناكام] از زيرش برمى خيزد و چنان است كه اگر به زنگى (برده)اى برخورد، دست به دامن او مى شود [تا شهوت خود را ارضا كند]. زمانى كه مى خواهيد با همسر خود درآميزيد [پيش از آميزش] بازى كنيد كه اين كار مناسب تر است».( همان، ج20، ص118، روايت 15183.)


در روايتى از على(عليه السلام) هم آمده است: «زمانى كه يكى از شما خواست با همسرش آميزش كند، شتاب نورزد، زيرا زنان هم نيازهايى دارند».( همان، ج20، ص118، روايت 15184.)