* برخى فكر مى كنند كه انزال منى در غير محل ويژه آن مثلا در حين بازى و هم آغوشى استمناست...

* برخى فكر مى كنند كه انزال منى در غير محل ويژه آن مثلا در حين بازى و هم آغوشى استمناست...

* استمنايى كه حرام است آن است كه انسان با دست يا هر ابزار ديگرى و به طور انفرادى، انزال كند. اما استمنا به وسيله دست يا ران همسر يا به هر وسيله ديگرى در حين بازى با او جايز است.