* آيا زن جوانى كه بر اثر بيمارى يا جراحت منجر به عقيمى دايم، نازا است، بايد عده طلاق را نگه دارد؟

* آيا زن جوانى كه بر اثر بيمارى يا جراحت منجر به عقيمى دايم، نازا است، بايد عده طلاق را نگه دارد؟

* حتماً بايد عده نگه دارد. زيرا مسأله عده كه در آن استراحت رحم لحاظ شده است و عموميت دارد از جهت احتياط در حالاتى است كه گاه حكمتش را همه مردم درنمى يابند. مى دانيم كه احكام شرعى، با ملاحظه وضعيت عمومى وضع شده و نه اين كه براى هر مورد به طور ويژه نسخه جداگانه اى پيچيده شود. بنابراين به نظر ما عده شامل همه حالاتى مى شود كه حاملگى در آن ممكن و محتمل باشد هر چند عوارض خارجى در برخى موارد اقتضاى عقيمى دارد. زيرا شارع عده را در همه حالات واجب گردانيده است. آنچه كه در موضوع عده مورد توجه است حالات نوعى است و نه حالات شخصى و فردى. تنها زن يائسه و زنى كه با او آميزش جنسى نشده است، عده ندارد.