* آيا معناى اين نظر آن نيست كه انسان مى تواند هر كدام از اعضاى ب

* آيا معناى اين نظر آن نيست كه انسان مى تواند هر كدام از اعضاى بدنش را كه خواست به محض خوشامد و يا عقده روانى يا سليقه و علاقه اش، قطع كند و يا از كار بياندازد اگرچه اين كار به مرگ و يا آسيب عمده اش منجر نشود؟

* نه، اصلا، جايز نيست كه انسان بدون سبب و منفعت معتبر عرفى، هيچ يك از اعضايش را قطع كند. مثلا كسى كه بينى اش انحراف دارد يا بد تركيب است براى او جايز است عمل جراحى براى به دست آوردن زيبايى انجام دهد. يا كسى كه يكى از انگشتانش شكلى غير طبيعى دارد و او را از كار و بار انداخته است مى توان آن را با عمليات جراحى اصلاح كند يا از ميان بردارد.


به اين ترتيب لازم است مصلحت مهمى وجود داشته باشد تا قطع يا اصلاح يك عضو را توجيه و جبران كند. مسأله از كار انداختن آلت مردى، خارج از اين نظريه نيست. بنابراين اگر امكان تغيير جنسيت - به شيوه اى كه گفتيم - وجود داشته باشد، تنها براى كسى جايز است اقدام به اين عمل نمايد كه در وضع دشوار شديد و نياز مبرم و اضطراب روانى زيان بار قرار داشته باشد. اين وضعيت مجوز چنان عملى است. «والله العالم».