* آيا همين زيانى كه از ناحيه خودارضايى به زن وارد مى شود و شما هم قبول داريد، دليل حرمت آن نمى شود؟

* آيا همين زيانى كه از ناحيه خودارضايى به زن وارد مى شود و شما هم قبول داريد، دليل حرمت آن نمى شود؟

* فكر نمى كنم در شرايط ياد شده، زيان اين عمل به حدى باشد كه بتوان حكم به حرمت آن داد. وانگهى علت تحريم اين عمل - چنان كه فقها اجماع كرده اند - در استمناء يا خارج كردن منى است. مثلا اگر مردى - بدون قصد انزال با آلت اش بازى كند و خود را از رسيدن به مرحله انزال نگه دارد، مرتكب استمنا و عمل حرامى نشده است و غسل بر او واجب نيست و اگر روزه باشد روزه اش باطل نشده است. در اين امور همه فقها اجماع دارند. زيرا موضوع استمنا به نظر همه فقها همان چيزى است كه از اين حكم فهميده مى شود. يعنى بيرون آمدن منى با خواست و اراده.