* پس چرا اسلام سحاق را حرام كرد، با آن كه منى اى در كار نيست؟

* پس چرا اسلام سحاق را حرام كرد، با آن كه منى اى در كار نيست؟

* زيرا اسلام همه گونه روابط جنسى غير طبيعى بين مرد و زن را اگر مبتنى بر عقد شرعى ازدواج نباشد، حرام كرده است. بنابراين روابط جنسى غير طبيعى بين مرد و مرد و زن و زن مردود است. حكمت اين امر آن است كه خداوند خواسته است تا زن و مرد روابط جنسى اشان را به همان شكل كه او در بدنشان تكوين نموده، برقرار كنند. زيرا اكتفاى مرد به مرد يا زن به زن، خلاف روال و حالت طبيعى اى است كه خدا آفريده است. بدن انسان متناسب با روابط جنسى غيرطبيعى از اين دست نيست. و چه بسا حكمت حرمت اين گونه روابط،زيانى است كه از اين راه به روابط طبيعى زناشويى مى رساند.