* چرا اين امر به حالت استمنا سرايت نكند؟

* چرا اين امر به حالت استمنا سرايت نكند؟

* بله، سرايت مى كند. اما استمنا در مورد مرد عمل خارج كردن منى به صورتى است كه مورد رضاى خدا نيست، بنابراين حرام است. اما زن كه اصلا منى ندارد تا استمنا داشته باشد. صرف فعاليت و بازى كردن با عضو جنسى هم همانند بازى كردن با ديگر اعضاى جنسى است و حتى اگر با تحريك هم همراه باشد - چه براى زن و چه براى مرد - در صورتى كه به انزال منجر نشود حرام نيست. اين مسأله چنان كه پيش تر گفتيم مورد اجماع فقهاست و فقط نظر ما نيست.