* آيا نگاه فسادآميز (ريبه) زن به زن نامحرم جايز است؟

* آيا نگاه فسادآميز (ريبه) زن به زن نامحرم جايز است؟

* اگر مقصود از آن، نگاه به قصد عمل حرام باشد - مثلا نگاه براى مقدمه چينى مساحقه - چنين نگاهى حرام است.