* آيا رمان نويس يا داستان نويس مسلمان مجاز است داستان هاى واقعى اش را با پايان غم انگيز و واقعى آن مانند خودكشى ختم كند؟

* آيا رمان نويس يا داستان نويس مسلمان مجاز است داستان هاى واقعى اش را با پايان غم انگيز و واقعى آن مانند خودكشى ختم كند؟

* اين كار به لحاظ تصوير واقعيت و با اشاره به شرايط منفى اى كه به اين كار انجاميده و خلا ايمانى اى كه در شخصيت آن فرد وجود داشته و او را از خدا غافل كرده است، مانعى ندارد. در عين حال بايد چنين شكل برخوردى با مشكلات عاطفى و مادى و روانى مردود شناخته شود و داستان، تصويرى هنرى از طبيعت واقعيت باشد و اشاره اى هنرى به نهانگاه هاى منفى شخصيت آن شخص داشته باشد و توجه دهد كه بايد بر چنين احساسات منفى اى غلبه يافت تا چنان وانمود نشود كه داستان يا رمان با برانگيختن احساسات و عواطف خوانندگان نسبت به او از او شهيدى ساخته است و ديگران را دعوت به خودكشى مى كند.


ادبيات نبايد در مقابل مصيبت ها و سختى هاى زندگى فرو بريزد، بلكه بايد بكوشد تا اسباب و علل و نتايج منفى اين امور را بكاود و وجدان انسان را به ابزارهاى مثبتى كه پل عبور از اين شرايط است آشنا و مرتبط نمايد.