* رواياتى وجود دارد كه شعر سرايى در ماه رمضان را مكروه مى داند. شما به لحاظ شرعى اين روايات را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

* رواياتى وجود دارد كه شعر سرايى در ماه رمضان را مكروه مى داند. شما به لحاظ شرعى اين روايات را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

* اين روايات به بعد موسيقيايى شعر - كه ممكن است با روحيه روزه دار و فضاى ماه رمضان هماهنگ نباشد - نظر داشته اند. در روايت حمّاد آمده است كه گفت از اباعبدالله (امام جعفر صادق)(عليه السلام) شنيدم كه گفت: «خواندن شعر براى روزه دار و مُحرِم و در حرم و در روز جمعه - از شب جمعه - مكروه است. پرسيده شد حتى اگر شعر حقى باشد؟ گفت: آرى، حتى اگر حق باشد.


شايد اين مسأله وجوه ديگرى هم داشته باشد كه بايد بحث در آن وجوه را به اهل و محل آن واگذار كرد. به هر حال چنين حكمى (كراهت) به لحاظ عنوان اولى ثابت است ولى عناوين ثانويه بر فرض وجود مى تواند اين كراهت را رفع كند. والله العالم.