* آيا بازى كردن با داستان واقعى با كم و زياد كردن آن، براى ايجاد حالت تنوع و اشتياق جايز است؟

* آيا بازى كردن با داستان واقعى با كم و زياد كردن آن، براى ايجاد حالت تنوع و اشتياق جايز است؟

* در صورتى كه قرينه اى براين مسأله وجود داشته باشد كه محتوا و مضمون دقيقاً گزارش واقعيت نيست و هدفى فراتر از آن را تعقيب مى كند، مانعى ندارد و چه بسا بسيارى از داستان هاى قرآن هم همين گونه باشد. زيرا گاه مى بينيم در قرآن يك داستان به شيوه هاى متنوع تكرار شده است. در اين داستان ها روش القايى و اشاره اى در جهت بخشى به فكر و عقيده و اخلاق به كار گرفته شده است.