* آيا داستان هاى خيالى نوعى دروغ است؟ داستان هاى خيالى آموزنده و آموزشى و اخلاقى چطور؟

* آيا داستان هاى خيالى نوعى دروغ است؟ داستان هاى خيالى آموزنده و آموزشى و اخلاقى چطور؟

* خير، دروغ نيست. زيرا دروغ، خبرى است كه مراد از آن كشف از واقعيت است ولى واقعيت، چنان نباشد. در دروغ، قصد و بناى شخص حكايت كردن از واقعيت است ولى در داستان هاى خيالى، قصد حكايت از واقع لحاظ نشده است، بلكه مقصود بعد فنى آن است نه واقعيت داشتن محتواى داستان. داستان هاى خيالى چه به قصد تصوير و تعميق ايده و فكرى باشد و يا به قصد اصلاح وضع فاسدى به وسيله تخيل ابعاد منفى آن و يا به قصد وعظ دينى و اخلاقى براى نزديك كردن مردم به خدا و ارزش هاى معنوى و اخلاقى و اجتماعىِ اسلامى، دروغ نيست.