* مردم عادت كرده اند كه تغزل (سخن عاشقانه) شاعران مرد را نسبت

* مردم عادت كرده اند كه تغزل (سخن عاشقانه) شاعران مرد را نسبت به زنان بشنوند. آيا زن و مرد در اين امر برابرند؟ يعنى آيا اشكالى دارد كه زن شاعرى در جلسه شعرخوانى يا شب شعرى، شعرى عاشقانه درباره مردى بخواند؟

* سخن عاشقانه با زن با تقبيح روابط جنسى انحراف آميز از سوى اسلام سازگارى ندارد.


شعر عاشقانه به شيوه اى كه در ادبيات عرب به حديث وصال و... كشيده مى شود به عنوان ابزارى براى رسيدن به رابطه حرام شناخته شده است، اين گونه شعر اگر به عنوان اولى حرام نباشد گاه به عنوان ثانوى به خاطر قرار گرفتن تحت عنوان فحش حرام مى شود. اما اگر تغزل به سخنى زيبا و دور از بدگويى باشد، اشكالى ندارد.


تغزل زن با مرد - اصولا - همانند تغزل مرد با زن جايز است مگر آن كه تحت تأثير اوضاع و احوالِ پيرامون آن، عنوان حرمتى بر آن عارض شود. در عين حال بايد توجه داشت كه خواندن شعر عاشقانه به وسيله زن در ميان جمعى از مردان و يا در مجلسى مختلط - به ويژه در جوامع شرقى - موجب تحريك جنسى مى شود و در برخى شرايط جايز نيست.