* آيا شركت در مسابقات ادبى اى كه دشمنان مسلمانان برگزار مى كنند جايز است؟

* آيا شركت در مسابقات ادبى اى كه دشمنان مسلمانان برگزار مى كنند جايز است؟

* اگر اين كار سبب تشويق و برقرارى رابطه با آنان - در جايى كه قطع رابطه و ترك همكارى اجتماعى و ادبى و سياسى و اقتصادى با آنان ضرورت دارد - نشود، همانند رابطه با صهيونيست ها كه دشمن ترين مردم نسبت به اهل ايمان اند، و موضوع مسابقه هم

براى ارزش ها و عقايد اسلامى زيان بار نباشد مانعى ندارد. بنابراين شركت در مسابقات ادبى از سوى مراكز فرهنگى اسراييلى جايز نيست. زيرا هرگونه همكارى با آنان شرعاً حرام است.