* آيا ويژگى هايى مشخص براى ادبيات اسلامى - شعر و نثر - در اسلام معين شده است؟

* آيا ويژگى هايى مشخص براى ادبيات اسلامى - شعر و نثر - در اسلام معين شده است؟

* اسلام از ويژگى هاى مشخص براى ادبيات اسلامى - به معناى مصطلح - سخن نگفته است، اما ادبيات اسلامى بايد نماياننده انديشه و ارزش ها و مفاهيم و روش هاى اسلامى در حيات انسانى باشد به گونه اى كه اديب مسلمان، اين عناصر را در روح خود بپرورد و بين هنر و گرايش خود احساس دوگانگى نكند و چنان نشود كه در زندگى عبادى اش مسلمان باشد و در هنر و ادبياتش غير مسلمان.