* آيا رأى اكثريت به كسى كه آن را به دست آورده، مشروعيت مى دهد؟

* آيا رأى اكثريت به كسى كه آن را به دست آورده، مشروعيت مى دهد؟

* مشروعيت اكثريت به عنوان حق بودن آن نيست. اما هنگامى كه خواسته شود تا رأى مردم شناخته شود و مصلحت در كسب نظر و عمل به تصميم آنان باشد و اين مصلحت را هم صاحبان امر (اولوالامر) تشخيص داده باشند، اكثريت بهترين گزينه است و گزينه اى ديگر وجود ندارد.