* چنين معروف است كه دموكراسى

* چنين معروف است كه دموكراسى نقش قانون گذارى - غير مقيد به احكام الهى - را براى پارلمان قايل است. اين امر چگونه با نظام اسلامى سازگار است؟ و نقش پارلمان در دولت اسلامى چيست؟

* نقش پارلمان در دولت اسلامى مى تواند بررسى و مطالعه جدى نيازهاى عمومى مردم باشد كه در آن نياز به قانون گذارى است، البته در محدوده مناطق فراغ كه شهيد صدر از آن سخن گفته و تشخيص آن به عهده خبرگان و دانايان كتاب و سنت (فقها و حقوقدانان) است.


نقش ديگر پارلمان اسلامى، كشف انطباق حكم شرعى با مصاديق آن و تلاش براى كشف قواعد شرعى است. بنابراين بايد نوعى آميختگى بين مجلس شوراى قانون گذارى و شوراى خبرگان (كارشناسان) و شوراى نگهبان قانون اساسى وجود داشته باشد، همان گونه كه جمهورى اسلامى تجربه كرده است. مجلس شورا احكام و قوانين معينى را وضع مى كند اما شوراى نگهبان مى تواند برخى از اين قوانين را به دليل مخالفت با مبانى شرعى فقهى رد كند.