* وظيفه شرعى انسان مسلمانى كه علاقمند ورود به پارلمان در دولتى لائيك و غير متعهد به احكام و روش اسلام است، چيست؟

* وظيفه شرعى انسان مسلمانى كه علاقمند ورود به پارلمان در دولتى لائيك و غير متعهد به احكام و روش اسلام است، چيست؟

* بايد بررسى و ارزيابى كند و ببيند كه آيا ورودش به چنين مجلسى مقتضاى مصلحت اسلام هست يا خير؟ آيا مسلمانانى كه در آن منطقه زندگى مى كنند نيازمند داشتن نماينده اى كه به امورشان رسيدگى و مسايلشان را پى گيرى و از تصويب قوانين عليه آنان پيش گيرى كند، هستند يا خير؟ اگر مصلحت در ورود يك يا چند نفر به چنين مجلسى بود، تلاش براى عضويت در چنين مجلسى بلا مانع است.


اما هنگامى كه شخص وارد چنين مجلسى مى شود، موظف است حدود و مقررات الهى را در تصويب قوانين و ردّ قوانين رعايت كند. زيرا عضويت شخص در مجلسى غير اسلامى مجوز تأييد و تصويب حكمى كه مخالف شرع الهى است، نمى باشد. چنين شخصى مى تواند يا رأى مخالف به چنين لوايحى بدهد و يا به تناسب وضعيت و رفتار معمول در چنين مجلسى، رأى ممتنع بدهد. مسؤوليت تصويب احكام غير اسلامى اى كه در چنين مجلسى تصويب مى شود و او بدان رأى نداده است، متوجه او نيست.