* آ

* آيا مشاركت در انتخابات غير شرعى در سايه حكومتى ستمگر، در صورتى كه عدم مشاركت، مخالفت با حكومت تلقى شود و جان انسان در معرض خطر بيفتد، جايز است؟

* در حد رأى انداختن به صندوق - و در صورت امكان، رأى سفيد انداختن - جايز است.