* آيا انتخابات و همه پرسى هايى كه امروزه رواج دارد به رؤساى برگزيده، مشروعيت ولايت شرعى را مى بخشد؟

* آيا انتخابات و همه پرسى هايى كه امروزه رواج دارد به رؤساى برگزيده، مشروعيت ولايت شرعى را مى بخشد؟

* به شرط و شروطى و از شروط آن اسلام، آگاهى و تخصص و تقواست. به عبارت ديگر صرف اكثريت آراى مردم در مشروعيت دادن كافى نيست. بلكه شخص برگزيده بايد عناصر شرعى اى كه او را شايسته اين منصب مى كند، داشته باشد، چندان كه مشروعيتى نيست جز براى كسى كه خداوند به او مشروعيت بخشيده است.