* آيا اتفاق نظر نامزدها بر حمايت از نامزدى معين و تبليغ براى او در مشروعيت انتخابات، اشكال شرعى و تأثير منفى به جاى مى گذارد؟

* آيا اتفاق نظر نامزدها بر حمايت از نامزدى معين و تبليغ براى او در مشروعيت انتخابات، اشكال شرعى و تأثير منفى به جاى مى گذارد؟

* اگر نامزد شايسته انتخاب بود، انتخاب او به همين شيوه توافقى هم جايز است. زيرا ماهيت وضع انتخاباتى همين است كه افراد و اطراف و گروه ها بر انتخاب نامزدى معين توافق و تفاهم كنند.