* ليست هاى انتخاباتى، گاه نوعى ترفند و فريب كارى با خود دارد. زيرا افرادى را به پيروزى مى رساند كه اگر در ليس

* ليست هاى انتخاباتى، گاه نوعى ترفند و فريب كارى با خود دارد. زيرا افرادى را به پيروزى مى رساند كه اگر در ليست قرار نداشتند، برنده نمى شدند و افراد ديگرى را كه شايستگى بيش ترى داشتند، به خاطر نبود اسمشان در ليست، از نمايندگى محروم مى كند. نظر شما چيست؟

* بايد مواردى را كه امت مى تواند در آن، نقش ايفا كند، بررسى كرد. بايد ماهيت انتخابات را مطالعه كرد و نيز براى رأى دهندگان تبيين كرد كه مسؤوليت شرعى بر عهده دارند و داراى حق گزينش هستند. آيا تمام اين گروه (ليست) را پذيرفته اند؟ چه مبنايى براى گزينش آنها داشته اند؟ كار تشكيلات و ائتلاف هاى انتخاباتى چيزى است و گزينش مردم از ميان آنان چيزى ديگر. زيرا هيچ كس حق ندارد نامزدى را انتخاب كند مگر آن كه در انتخاب وى مصلحت امت و جريان التزام به اسلام را ديده باشد. بنابراين رأى دهنده بايد مشروعيت رأى و موضع و جايگاه خويش را در اين مسأله مورد توجه ودقت قراردهد.