* آيا توافق دو تيم بر سر اين كه يكى از آن دو به طور ساختگى شكست بخورد و مبلغ معينى دريافت كند، جايز است؟

* آيا توافق دو تيم بر سر اين كه يكى از آن دو به طور ساختگى شكست بخورد و مبلغ معينى دريافت كند، جايز است؟

* اين كار جايز نيست، در صورتى كه خيانت به اصل مسابقه ورزشى و يا مخالف قرارداد بين بازيكنان باشد كه اساس بازى را بر جديت و تلاش براى كسب نتايج طبيعى و نه ساختگى مى داند. چنين كارى خدعه و نيرنگ به تماشاگران هم هست.