* آيا كار خريد و فروش بازيكنان كه در باشگاه هاى غربى رايج است و در برخى كشورهاى اسلامى هم معمول است، جايز است؟

* آيا كار خريد و فروش بازيكنان كه در باشگاه هاى غربى رايج است و در برخى كشورهاى اسلامى هم معمول است، جايز است؟

* اين كار عيب و اشكالى ندارد. اما اين كار حقيقتاً خريد و فروش نيست. زيرا باشگاه كه مالك بازيكن نيست تا او را بفروشد. بلكه باشگاه بازيكنى را كه در استخدام دارد به باشگاه ديگر واگذار مى كند و در مقابل واگذارى او و يا آزاد گذاشتن او از تعهد باشگاه، از باشگاهى كه او را به خدمت مى گيرد، مبلغى دريافت مى كند كه اين كار جايز است.