* حد و مرز ورزش هاى زنان كدام است؟ آيا زن هم مى تواند با حفظ پوشش شرعى تنيس بازى كند؟

* حد و مرز ورزش هاى زنان كدام است؟ آيا زن هم مى تواند با حفظ پوشش شرعى تنيس بازى كند؟

* مشاركت زنان در هرگونه فعاليت ورزشى به شرط آن كه اين ورزش ها بين خود زنان باشد بدون اشكال است. زيرا نياز زنان به ورزش كمتر از نياز مردان نيست و اصولا هيچ مانع شرعى بر سر راه ورزش زنان وجود ندارد.