* بازى تنيس كه گاه زمان طولانى از وقت تماشاگران را مى گيرد آيا كارى عبث و حرام نيست؟

* بازى تنيس كه گاه زمان طولانى از وقت تماشاگران را مى گيرد آيا كارى عبث و حرام نيست؟

* انجام اين بازى و مشاهده آن در صورتى كه مانع از ياد خدا و مانع از نماز و تكاليف انسان نباشد و مستلزم كار حرامى نباشد، جايز و بدون اشكال است.