* زيارت، سنت مهمى است كه در ميان توده مردم رواج دارد. پيام و ارزش اين برنامه به لحاظ معنوى و اجتماعى چيست؟

* زيارت، سنت مهمى است كه در ميان توده مردم رواج دارد. پيام و ارزش اين برنامه به لحاظ معنوى و اجتماعى چيست؟

* ما معتقديم كه ارزش زيارت به اندازه درك و دريافتى است كه ما از شخصيت تاريخى و مقدسى كه زيارت مى كنيم داريم. زمانى كه در برابر قبر مى ايستيم، نبايد صرفاً چشم بر ضريح بدوزيم و در بعد ظاهرى مستغرق شويم، بلكه بايد به انديشه و نيت و اخلاص او نسبت به خدا و خير خواهى اش براى امت و فناى او در خدا و برنامه او براى حركت انسان بيانديشم.


نبايد در زيارت به ابزارهاى سنتى اكتفا كنيم و در قبر و يا در شخص مستغرق شويم بلكه بايد در ارزش هاو اصول و انديشه هايى كه شخص حامل و عامل آن بود،ژرف شويم.