• شما بر حضور دائم مادر در پیرامون کودک تأکی

• شما بر حضور دائم مادر در پیرامون کودک تأکید دارید. منظور از حضور معنوی چیست؟ گفته می شود که در داخل خانه برای کودکان، حضور معنوی مادر از حضور جسمی او مهمتر است. نظر شما در این باره چیست؟

• چرا مردم عواطف خود را در قبال دیگران با دست دادن و معانقه و بوسیدن نشان می دهند؟ برای این که کلمات به خودی خود کافی نیست. گویا این که انسان به آغوش جسمی نیاز دارد تا احساسات نیک دیگری را درک نماید و این لمس این عواطف را به او می رساند. تردیدی وجود ندارد که کودک بیش از تغذیه، نیازمند به آغوش جسمی است. چه در حالت شیر دادن یا گریه و یا هر وضعیت دیگری که کودک نیاز به مواظبت را احساس می نماید، این امر کامل شده باشد. با آغوش گرفتن، کودک احساس امنیت می نماید و این احساس به او دست می دهد که او معلق در هوا نیست یا در فضا رها نشده است. بلکه او فردی مورد توجه و مهم و محبوب است. زیرا درست به مانند وقتی که انسان به دیوار تکیه می دهد یا در میان آب، در کشتی قرار دارد، به شیء مادی تکیه دارد.