نیّت کردم که امسال به زیارت خانه خدا مشرف گردم و این توان مالی را دارم که همسرم را با خود ببرم اما او به خاطر بچه های کوچکی

نیّت کردم که امسال به زیارت خانه خدا مشرف گردم و این توان مالی را دارم که همسرم را با خود ببرم اما او به خاطر بچه های کوچکی که داریم مشکل دارد؛ با علم به اینکه در غیاب ما کسانی هستند که از آنان مواظبت کنند، در این صورت او می تواند بخاطر این عذر از سفر حج امتناع ورزد؟

اگر کسی باشد که از آنان مواظبت کند و بچه ها در امان باشند، حج بر او واجب است، در غیر این صورت واجب نیست.