ا

اگر شخصی هزینة حج را به شخص دیگری ببخشد و پس از آن که حج گزار لباس احرام پوشید، بخشنده از تصمیمش برگردد و حج گزار توانایی مالی برای تکمیل حج را نداشته باشد، در این صورت آیا جایز است که وی (حج گزار) محل گردد (از احرام اش بیرون آید)؟ آیا چنین شخصی محصور (کسی که به جهت بیماری از انجام حج یا عمره مفرده باز مانده است.) یا مصدود (کسی که به وسیله دشمن یا حکومت از انجام حج یا عمره مفرده منع شود.) به حساب می‎آید و چگونه از احرامش بیرون گردد؟

پس از آنکه شخص دوم (حج گزار) هدیه را اخذ کند و لباس احرام بپوشد، برای بخشنده جایز نیست که از بخشش خود برگردد. اما اگر هزینه در اختیار بخشش گر باشد و او از بخشش خود برگردد، حکم در یافت کننده هدیه (حج گزار) حکم شخصی است که پس از احرام بخاطر مانع دیگر به جز «صد» و«حصر» از تکمیل مناسک معذور گردد. اگر قادر به ادای مناسک حج نیست برای وی جایز است در محلی که قرار دارد با ذبح قربانی از احرام درآید و بر اساس احتیاط، اضافه بر قربانی، حلق و تقصیر را نیز به‎جا آورد.