قصد دارم نخست به عمره بروم و بعدها به حج مشرف گردم ولی هزینة کافی در اختیار ندارم. براد

قصد دارم نخست به عمره بروم و بعدها به حج مشرف گردم ولی هزینة کافی در اختیار ندارم. برادر بزرگترم همه هزینه را بر عهده گرفته است، ولی برخی می گویند: این کار جایز نیست، زیرا هزینه های فوق باید حاصل تلاش خودم باشد. نظر جنابعالی چیست؟

شرط نیست که هزینه عمره یا حج، دست رنج خود مکلف باشد و این حج از حج واجب مجزی است.