همسرم مهر مدت مرا تشرف به خانه خدا ثبت کرده است؛آیا حج تنها در صورت طلاق بر وی واجب است یا این حج بدون طلاق نیز حق من است؟

همسرم مهر مدت مرا تشرف به خانه خدا ثبت کرده است؛آیا حج تنها در صورت طلاق بر وی واجب است یا این حج بدون طلاق نیز حق من است؟

اگر مهر فوق برای زمان نزدیکتر یکی از دو زمان طلاق یا مرگ در نظر گرفته شده است، پیش از این موعد حق مطالبه آن را نداری. ولی اگر پیش از این دو موعد در نظر گرفته است در این صورت در خواست آن درست است و تو می توانی او را بری الذمه سازی.