آیا برای همسرم جایز است که با خمس مال خود مرا به حج بفرستد؟

آیا برای همسرم جایز است که با خمس مال خود مرا به حج بفرستد؟

با پرداختن خمس به کسی که واجب النفقه (پرداخت کننده) است مانند همسر و... مکلف بری الذمه نمی‏‏گردد. اگر همسر شما علاقمند به این کار است باید از مال خالصش هزینه حج شما را پرداخت کند.