آیا واجب است که شخص مکلف، هزینه حج همسرش را در صورتی که او تاکنون حجة الاسلام به‎جا نیاورده باشد، پرداخت کند؟

آیا واجب است که شخص مکلف، هزینه حج همسرش را در صورتی که او تاکنون حجة الاسلام به‎جا نیاورده باشد، پرداخت کند؟

این کار بر او واجب نیست؛ گرچه این کار به خصوص در صورتی که زن کار نیکی در حق شوهرش کرده باشد، امر پسندیده ای است و بهر حال این کار ثواب دارد.