خانه ای از پدرم به ارث بردم، آن را فروختم و به مالی دست یافتم؛ اکنون با این پول در پی ادای فریضة حج هستم و می‎خواهم همسرم را نیز

خانه ای از پدرم به ارث بردم، آن را فروختم و به مالی دست یافتم؛ اکنون با این پول در پی ادای فریضة حج هستم و می‎خواهم همسرم را نیز به حج ببرم. او پیش از این بخاطر عدم استطاعت مالی به حج مشرف نشده است، آیا جایز است با مالی که من به دست آورده ام، او نیز حج به‎جا آورد؟ اگر جواب مثبت است آیا برای وی جایز است که این همراهی را نپذیرد؟ زیرا ممکن است او بخواهد با عرق جبین خود به حج برود و نخواهد با مال دیگری به حج مشرف گردد؟

بر او واجب است که این بخشش و درخواست را بپذیرد، و حج او صحیح و مجزی است.