خانم مجردی است که با درآمد اندکی کار می‏کند؛ او از این راه مقدار پولی را پس انداز کرده است که می تواند هزینه های ح

خانم مجردی است که با درآمد اندکی کار می‏کند؛ او از این راه مقدار پولی را پس انداز کرده است که می تواند هزینه های حج را کفایت کند. وی برای سفر حج محرمی هم ندارد که همراهیش کند در چنین وضعیتی حج بر او واجب است؟ حتی اگر این حج با فرض عدم ضمانت تداوم کار وی باشد؟

در چنین فرضی اگر وی احساس امنیت کند، حج بر او واجب است و همراهی محرم با او شرط نیست.