باقی ماندة مهر من (

باقی ماندة مهر من (بخشی که مدت دار است) حجة الاسلام است، به خاطر مشکلاتی که با همسرم پیدا کردم به خدا سوگند خوردم که او مرا به حج نبرد و ذمه اش را- به سبب ظلم و اذیتی که در حق من کرده است- پیش خدا بری نمی کنم؛ حکم شرعی این مسأله چیست؟ با توجه به این که من مطلقه ام آیا ادای مناسک حج برای من، بدون محرم جایز است؟

اگر شوهرت هزینه های حج را به تو ببخشد، این همان مهری است که تو مالک آن هستی و نمی توانی آن را نپذیری، زیرا مکلف مستطیع نمی تواند خودش را از ادای حج عاجز سازد، بلکه با این کار ادای حج بر تو واجب می‏‏گردد و به سوگندی که خوردی نیز اعتنا نمی‏‏گردد. شما می توانید بدون همراهی محرمی حج به‎جا آورید؛ خواه همچنان در عقد همسرت باشی خواه طلاق گرفته باشی.