کسی که در روزهای حج ه

کسی که در روزهای حج همراه با شرکتی به زیارت خانه خدا مشرف گردد، در صورتی که صاحبان شرکت کار نکردن را شرط کنند، تکلیفش چیست؟ لطفا این مسأله را به تفصیل بیان فرمایید.

چنین شخصی نباید حج کند و در صورتی که حج به‎جا آورد، ظاهراً حج وی صحیح نیست، زیرا به سبب قراردادی که میان او و شرکت است، وقت این کار را ندارد؛ مگر اینکه اداء مناسک حج با کار او برای شرکت تعارض نداشته باشد.