آیا جایز است خسارت های م

آیا جایز است خسارت های مالی را که دولت به افراد متضرر به خاطر از دست دادن نوبتشان در کاروان حج، می دهد، دریافت کرد؟ و آیا مصرف این اموال برای حج سال های آینده جایز است؟

بلی، دریافت این خسارت ها و نیز مصرف آن در سال بعد جایز است.