من دانشجوی دانشکدة پزشکی در رشتة دامداری هستم. این دانشکده سالیانه عده ای از دانشجویانش را در ایام حج، برای نظارت بر قربانی

من دانشجوی دانشکدة پزشکی در رشتة دامداری هستم. این دانشکده سالیانه عده ای از دانشجویانش را در ایام حج، برای نظارت بر قربانی به کشتارگاهها می فرستد، آیا در این صورت با تشرف به خانه خدا برای من جایز است که حج به‎جا آورم در حالی که این کار با وظیفة اصلی من در تعارض نیست؟

در این صورت اگر قادر به تأمین هزینه های دیگر هستی، ادای حج بر تو واجب است.