آیا جایز است با مال به دست آمده از راه بخت آزمایی به حج رفت؟

آیا جایز است با مال به دست آمده از راه بخت آزمایی به حج رفت؟

بلی، جایز است، زیرا بخت آزمایی جایز است و مالی که از آن به دست می‎آید نیز حلال است.