در یک مسابقة تلویزیونی شرکت کردم و برندة زیارت خانة خدا شدم. با توجه به اینکه من پیش از این به حج نرفته بودم آی

در یک مسابقة تلویزیونی شرکت کردم و برندة زیارت خانة خدا شدم. با توجه به اینکه من پیش از این به حج نرفته بودم آیا جایز است که این جایزه را (حج تمام) بخاطر دینی که بر عهده دارم بفروشم؟ با علم به این که می توانم این دین را دوماه پس از بازگشتم از حج پرداخت کنم؟

اگر دین وقت دار باشد، همچنین در صورتی که بخشندة هزینه حج آن را برای حج شرط کرده باشد، فروش آن جایز نیست. در غیر این صورت با توجه به مشکل فوق، فروش آن جایز است.