آیا جایز است با وجود استطاعت مالی با هزینة دولت حج به‎جا آورد؟

آیا جایز است با وجود استطاعت مالی با هزینة دولت حج به‎جا آورد؟

جایز است.